Kulttuurista elinvoimaa

Arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriperinnön arvoja on nostettu esiin Pirkanmaan maakunnan eri puolilta. Kunnostamalla kulttuurihistoriallisia kohteita on edistetty myös niiden käyttöä virkistys- ja elinkeinotoiminnassa, etenkin matkailussa.

Ymmärrys taiteenalojen merkityksestä maakunnan elinvoimaa lisäävinä tekijöinä on kohentunut muun muassa kirjallisuuden, valotaiteen sekä kansainvälisestikin tunnetun maa- ja ympäristötaiteen osalta.

Kunnostushankkeilla on säilytetty rakennuksiin liittyvää arvokasta kulttuuri- ja paikallishistoriaa sekä kerätty tarpeellista kokemusta perinne- ja restaurointirakentamisesta.

Luova talous

Taantumankin aikana kasvavalle luovan talouden toimialalle tulee uutta liiketoimintaa ja lisää työpaikkoja. Pienien pelialan yritysten toimintaa on kehitetty ja niille on luotu yhteistyöverkostoja uudenlaisia innovaatioympäristöjä hyödyntäen.

Pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien yhteistyöverkon ansiosta festivaalijärjestäjien käytettävissä on muun muassa yhteisiä kalusto-, työntekijä- ja tietopankkeja. Festivaaleilla on suuri merkitys alueen matkailutulojen kehitykselle. Luovan alan yritysten kehittämistä ja kasvua on tuettu myös yritystukirahoituksella.

Hyvä ympäristö

EU-hankkeilla on kehitetty kaupunkiympäristöjä, liikenneväyliä ja luontokohteita. Kaupunkialueiden identiteetin tunnistamista on parannettu ja tuotu esiin alueiden kehittämistarpeita. Toimintaa on toteutettu asukkaiden ja viranomaisten yhteistyönä kaavoituksessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa. Tuloksena on syntynyt muun muassa toimivia osallistumis- ja yhteistyötapoja maankäytön ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Ympäristön tilaa, alueiden saavutettavuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta on parannettu uudistamalla viheralueita, katuja ja liikenneväyliä ja puhdistamalla pilaantuneita maa-alueita.

Yhteisölliset ympäristöt

Asukkaiden yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta oman asuinalueensa hoitoon sekä kehittämiseen on tuettu. Hankkeissa on luotu yhteisiä kohtaamispaikkoja, aktivoitu harrastustoimintaa sekä kehitetty asuinympäristöjä. Asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta on parannettu liikenne- ja maisemointiratkaisuin. Lisäksi on luotu yhteistyömuotoja, kuten yhteisöpuutarhatoimintaa sekä lisätty koulu- ja kartanoympäristöjen moninaiskäyttöä.

Tampereen alueella toteutetut pienhankkeet ovat kasvattaneet yhteisöllisyyttä, ehkäisseet syrjäytymistä ja olleet tukemassa lähiympäristön kehittämistä. Hankkeet ovat kohdentuneet muun muassa maahanmuuttajille, syrjäytymisvaarassa oleville, ikäihmisille, kuurosokeille, lapsille ja nuorille sekä mielenterveyskuntoutujille.

Katso video pienhankkeista »

Kestävä kehitys ihmisen arjessa

Kestävä kehitys etenee ihmisten arjessa pienin askelin. Kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja on tarjottu ihmisille arjen valintoihin sovellettavaksi. Heille on tiedotettu erilaisista mahdollisuuksista asumisessa, liikkumisessa, ruokailutottumuksissa ja kuluttamisessa.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi on kehitetty niiden omistajien, asukkaiden ja hoitajien yhteistyötä.

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus on perustettu neuvomaan vanhojen rakennusten korjaajia.

Katso video kestävästä kehityksestä »

Kestävää teknologiaa

Kestävän teknologian tarkastelun kohde on uusiutuvan energian käyttö. On selvitetty, miten Nokian Kolmenkulman alueesta saadaan rakennettua kansallisesti merkittävä uusiutuvan energian tuotannon ja bioenergian jalostuksen tuotantoalue.

Ylä-Pirkanmaan ja Keuruun alueella on tuettu teknologia-alan yrityksiä. Siellä on kehitetty uusia entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita yrityskumppanuuksien avulla.

Uusien energiamuotojen osaajista on kysyntää niin yrityksissä kuin kunnissakin. Alan tuleviin osaajiin on panostettu kehittämällä oppimisympäristöjä.

Lisäksi on tutkittu uusia energiantuotantoratkaisuja, kuten maa- ja järvilämmön hyödyntämistä olemassa olevan aluelämpöverkon avulla.

Palaa sivun alkuun »