Osaamisella kilpailukykyä

Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä on parannettu kehittämällä yritysten johdon ja henkilöstön osaamista. Painopisteenä on ollut yrityslähtöisten osaamispalvelujen ja yritysverkostojen kehittäminen Pirkanmaan keskeisillä toimialoilla. Osaamista on kohennettu muun muassa liiketoimintaosaamisen, liikkeenjohtamisen ja markkinoinnin osalta.

Lisäksi on panostettu muun muassa hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen.

Lue lisää:

Hyvis Pirkanmaa -hankkeen kautta elinvoimaa hyvinvointiyrityksille
Tosielämän hyvinvointia, ratkaisuja ja kokemuksia
PIB – Pirkanmaan innovaatioista bisnestä, hankkeen tulokset
EDGE Pirkanmaa -hankkeessa tavoiteltiin parempaa kilpailukykyä pk-yrityksille

Osaajia ulkomailta

Työelämästä poistuu suurempi määrä ihmisiä kuin nuorista tulee tilalle. Myös korkeasti koulutetuista osaajista on puutetta.

Ulkomaisten työntekijöiden määrä Pirkanmaalla kasvaa koko ajan. Joka viidennessä pienessä ja keskisuuressa yrityksessä on jo ulkomaista työvoimaa. Työnantajille on koottu tietoa helpottamaan ulkomaisen työvoiman rekrytointia.

Kansainvälisille opiskelijoille ja työuran alussa oleville maahanmuuttajille on järjestetty mentorointia. Toiminnan tarkoituksena on ollut saada kansainväliset osaajat ja työnantajat kohtaamaan.

Katso video maahanmuuttajien palveluista »

Laadukkaampaa oppimista

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen mahdollisimman aidoissa työelämän olosuhteissa parantaa opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille. Tämä on avainasemassa myös alueen yritystoiminnan kehittymiselle ja uudistumiselle.

Pirkanmaalaisten oppilaitosten oppimisympäristöjä on uudistettu. Hankkeissa on hankittu uuden teknologian laitteita, luotu virtuaalisia oppimisympäristöjä ja suunniteltu uudenlaisia tapoja opiskella. Tavoitteena on ollut kehittää valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia vastaamaan paremmin yritysten tarpeita.

Myös oppimiskäytäntöjä on yhdenmukaistettu sekä kehitetty aikuisopintojen ohjauspalveluja. Opettajien työelämätuntemusta ja tietoteknistä osaamista on ajantasaistettu.

Valtakunnallisissa hankkeissa on edistetty ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen työelämäyhteistyötä.

Lue lisää »

Katso video oppimisympäristöjen kehittämisestä »

Nuoret töihin

Työllistymistä, opiskelun aloittamista sekä jo opiskelevien nuorten opinnoissa etenemistä on tuettu. Ohjaus-, tuki- ja koulutuspalveluiden tuottamisen yhteydessä on monipuolistettu kuntien, oppilaitosten ja yhdistysten toimintatapoja. Erityisesti monet alle 25-vuotiaille suunnatut palvelut toimivat nyt aiempaa paremmin.

Hankkeissa on tuettu myös maakuntien rajat ylittävää kehittämistä ja koulutusta, jonka kohteena ovat muun muassa nuorten kanssa toimivat opetus-, sosiaali- ja terveystoimen työntekijät.

Nuorisotakuun tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa ja lisää työ- ja työkokeilupaikkoja nuorille. Tässä työssä pienet ja keskisuuret yritykset sekä yrittäjäjärjestöt ovat keskeisessä asemassa.

Lue lisää »

Katso video, miten helpotetaan nuorten elämänpolkuja »

Tehdään nuorisotakuu yhdessä (pdf) »

Työt ja tekijät kohtaavat

Yhtäällä on työttömyyttä, toisaalla pulaa osaavasta työvoimasta. Hankkeissa on tuettu uudenlaisten hallinnonalojen rajat ylittävien yhteistyömallien, palveluiden ja työllisyyskumppanuuksien kokeilemista ja kehittämistä.

Palveluja on kehitetty muun muassa yrittäjäksi ryhtymisen helpottamiseksi sekä sosiaalisen median käyttämiseksi työnhaun ja rekrytoinnin välineenä. Naisten työllistymistä teknologia-aloille on tuettu.

Ennakoinnin avulla on pyritty luotaamaan tulevaisuuden kehitystrendejä ja tarpeita niin työelämän eri toimialoilla kuin koulutuksessakin.

Työkuntoon

Osalla ihmisistä on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Heille on kehitetty työhön sijoittumista edistäviä ja työssä selviytymistä tukevia palveluita. Kuntoutujille on haettu uusia tapoja työllistyä muun muassa matalan kynnyksen työnteon mallista.

Uusia toimintatapoja kehittämällä on voitu ylläpitää ja kohentaa monien ihmisten toimintakykyä ja parantaa heidän elämänhallintaansa. Näin on luotu edellytyksiä siirtyä välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Myös työ- ja harjoittelupaikoista sekä työpajoista koostuvia välityömarkkinoita on kehitetty.

Katso video, miten työhönvalmennuksella on saatu pysyviä ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen »

Palaa sivun alkuun »