Laadukkaampaa oppimista

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö monipuolistuu

Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö pitää koulutuksen ajantasalla. Tiiviin ja monipuolisen työelämäyhteistyön tulokset näkyvät opetuksessa ja oppimisessa. Yhteistyötä on edistetty ja monipuolistettu yli 30 Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa ESR-hankkeessa ohjelmakaudella 2007-2013. Hankkeita on toteutettu pirkanmaalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa eri puolella maata.

Mitä on tehty?

Hankerahoituksella tehdyssä kehittämistyössä opettajat ovat keskittyneet uudistamaan työelämän toimijoiden kanssa opintojen sisältöjä, toteutustapoja, työssäoppimisen toteutusta tai harjoittelujaksoihin ja opinnäytteisiin liittyviä käytäntöjä. Ammattioppilaitosten toteuttamissa hankkeissa on mm. uudistettu lähihoitajakoulutuksen toteutustapaa, yhdenmukaistettu ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen käytäntöjä ja materiaaleja, koulutettu työpaikkaohjaajia sekä selvitetty pienten yritysten koulutustarpeita. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistohankkeissa on myös kehitetty opiskelijoiden harjoittelunohjausta ja mallinnettu käytännön opetuksen toteutusta.

Työelämäjaksolla kokemusta kartuttamassa

Laaja koulutusta ja työelämää lähentävä toimintamuoto on ollut opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen. Pirkanmaalla yli 200 opettajaa ammattioppilaitoksista ja ammattikorkeakoulusta on ollut 1-2 kuukauden mittaisella työelämäjaksolla päivittämässä työelämätuntemustaan. Pilottiluonteisesti on toteutettu myös lukio-opettajien lyhyitä työelämäjaksoja.

Verkostoissa tehtyä kehittämistyötä

26 ammattikorkeakoulua ja yliopistoa on verkostoitunut ESR-hankkeissa kehittämään koulutuksen ja työelämän välistä yhteydenpitoa. Hankkeissa on tuotettu mm. työvälineitä ja materiaaleja helpottamaan aiemman opitun tunnistamista tai sujuvoittamaan valmistuvan opiskelijan työelämään siirtymistä. Myös harjoitteluihin liittyviä käytäntöjä on kehitetty ja opetussuunnitelmiin liittyvää suunnittelua viety lähemmäksi työnantajia. Yli 1 200 ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen opetushenkilöstöön kuuluvaa on osallistunut näihin hankkeisiin. Korkea-asteen opiskelijoiden harjoittelua tukemaan on koulutettu lähes 400 työpaikkaohjaajaa.

Uudet ja vanhat oppimisympäristöt tehokäyttöön

Laadukasta oppimista edistävät uudet oppimisympäristöt ja jo käytössä olevien tehokas hyödyntäminen. Opettajat tarvitsevat myös entistä useammin tieto- ja viestintäteknisen osaamisensa syventämistä ja päivittämistä. Sekä pirkanmaalaiset lukiot että ammatilliset oppilaitokset ovat olleet kattavasti mukana avointa oppimiskulttuuria edistäneissä hankkeissa, joissa on oppilaitosten tarpeiden mukaisesti koulutettu ja ohjattu kollegiaalisesti opettajia. Uudenlaisia oppimisympäristöjä on kehitetty ESR-rahoituksella mm. metsäalan ja teatterialaan liittyvään koulutuksen tarpeisiin.

Välineitä ohjaustyötä tekeville

Kouluttautuminen uuteen ammattiin on yhä useamman aikuisen arkea. Aikuisväestö tarvitsee erityyppistä neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisvaiheessa kuin nuoret tai suoraan alemmalta koulutusasteelta siirtyvät. Aikuisväestön ohjauksen saatavuus ja yhdenmukaisuus sekä ohjausta tekevien osaaminen ovat olleet verkostomaisesti toteutetun kehittämistyön keskeistä sisältöä. Hankerahoituksella on kehitetty oppilaitoksissa ja myös muualla ohjaustyötä tekevien käyttöön yhteinen sähköinen työväline. Ohjausta tarvitsevien näkökulmasta työvälineellä voidaan tehostaa ja parantaa ohjaustyön osuvuutta.

 

Näistä linkeistä pääset tutustumaan muutamiin pirkanmaalaisiin hankkeisiin:

http://paokhanke.ning.com/

http://www.topirkka.fi/

http://www.avoinpirkanmaa.fi

Näistä puolestaan löytyy runsaasti korkeakouluhankkeiden tuloksia, raportteja ja muuta hyödyllistä:

http://www.tunnistaosaaminen.fi/

http://korkeakoulusta.fi/

http://www.hankemuisti.fi/

 

 

< Takaisin